عکس های مرکز تحقیقات عفونی اطفال 1389

مرکز تحقیقات عفونی اطفال

پرسنل آزمایشگاه

آزمایشگاه مرکز

پرسنل آزمایشگاه

پرسنل آزمایشگاه

آزمایشگاه مرکز

آزمایشگاه مرکز

پرسنل آزمایشگاه

پرسنل آزمایشگاه

پرسنل آزمایشگاه

پرسنل آزمایشگاه

پرسنل ازمایشگاه

آزمایشگاه

پرسنل واحد پژوهش

پرسنل واحد پژوهش

شورای پژوهشی مرکز

شورای پژوهشی مرکز