اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
معصومه  نویدی نیا مسئول آزمایشگاه
محمد علی ملکان کارشناس آزمایشگاه
زری قلی نژاد کاردان آزمایشگاه
کیمیا سیفی کارشناس واحد پژوهش
اشرف كريمي راهجردي مسئول روايط عمومي
محمد صادق کوچکی خدمات
قاسم کربلایی امور دفتر
غزاله  قندچی سوپروایزر آزمایشگاه