اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
مانا هاديپور جهرمي كارشناس واحد پژوهش
معصومه  نویدی نیا مسئول آزمایشگاه
محمد علی ملکان کارشناس آزمایشگاه
زری قلی نژاد کاردان آزمایشگاه
راحله  رادمنش کارشناس واحد پژوهش
مریم شمشیری کارشناس واحد پژوهش
کیمیا سیفی کارشناس واحد پژوهش
اشرف كريمي راهجردي مسئول روايط عمومي
محمد صادق کوچکی خدمات
قاسم کربلایی امور دفتر
شیرین  تقی زاده سراب کارشناس واحد پژوهش
آرزو مرادی کارشناس واحد پژوهش

2